خدمات تعویض لاستیک در محل

مراجعه به لاستیک فروشی ها و آپاراتی های سنتی دیگر دارد جای خود را به استفاده از خدمات آنلاین می دهد. مخصوصا اگر فرد مشغله های زیادی داشته باشد و فرصت این کار را نداشته باشد، به شرطی که قیمت هم رقابتی باشد، انتخاب و خرید آنلاین لاستیک و نصب در محل می تواند گزینه خوبی به شمار آید.
لذا سعی تیم تایرمی بر این است که بتواند در تمام زمینه ها بهترین خدمات و بهترین کیفیت را ارائه کند و در خدمت شهروندان عزیز باشد.

رینگ ۱ حلقه ۲ حلقه ۳ حلقه ۴ حلقه جا به جایی جا به جایی با بالانس
۱۳ سواری نصب در مرکز خدمات ۴۵۰.۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
۱۳ سواری نصب سیار ۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۹۵۰.۰۰۰ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
۱۳ وانتی نصب در مرکز خدمات ۵۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
۱۳ وانتی نصب سیار ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰ ۲.۶۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
۱۴ سواری نصب در مرکز خدمات ۴۵۰.۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
۱۴ سواری نصب سیار ۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۹۵۰.۰۰۰ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
۱۴ وانتی نصب در مرکز خدمات ۵۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
۱۴ وانتی نصب سیار ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰ ۲.۶۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
۱۵ سواری نصب در مرکز خدمات ۴۵۰.۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
۱۵ سواری نصب سیار ۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۹۵۰.۰۰۰ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
۱۵ شاسی بلند نصب در مرکز خدمات ۵۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
۱۵ شاسی بلند نصب سیار ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰ ۲.۶۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
۱۶ سواری نصب در مرکز خدمات ۵۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰
۱۶ سواری نصب سیار ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰ ۲.۶۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰
۱۶ شاسی بلند نصب در مرکز خدمات ۶۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰
۱۶ شاسی بلند نصب سیار ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰
۱۷ سواری نصب در مرکز خدمات ۶۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰
۱۷ سواری نصب سیار ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰
۱۷ شاسی بلند نصب در مرکز خدمات ۶۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰
۱۷ شاسی بلند نصب سیار ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰
۱۸ سواری نصب در مرکز خدمات ۷۰۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰ ۲.۸۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰
۱۸ سواری نصب سیار ۱.۳۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۷۰۰.۰۰۰ ۳.۴۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰
۱۸ شاسی بلند نصب در مرکز خدمات ۷۰۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰ ۲.۸۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰
۱۸ شاسی بلند نصب سیار ۱.۳۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۷۰۰.۰۰۰ ۳.۴۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰
۱۹ سواری نصب در مرکز خدمات ۷۵۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۲.۲۵۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰
۱۹ سواری نصب سیار ۱.۳۵۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰ ۲.۸۵۰.۰۰۰ ۳.۶۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰
۱۹ شاسی بلند نصب در مرکز خدمات ۸۰۰.۰۰۰ ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۳.۲۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰
۱۹ شاسی بلند نصب سیار ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۸۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰
۲۰ سواری نصب در مرکز خدمات ۸۵۰.۰۰۰ ۱.۷۰۰.۰۰۰ ۲.۵۵۰.۰۰۰ ۳.۴۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰
۲۰ سواری نصب سیار ۱.۴۵۰.۰۰۰ ۲.۳۰۰.۰۰۰ ۳.۱۵۰.۰۰۰ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰
۲۰ شاسی بلند نصب در مرکز خدمات ۹۵۰.۰۰۰ ۱.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۸۵۰.۰۰۰ ۳.۸۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰
۲۰ شاسی بلند نصب سیار ۱.۵۵۰.۰۰۰ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ۳.۴۵۰.۰۰۰ ۴.۴۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰
۲۱ سواری نصب در مرکز خدمات ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰
۲۱ سواری نصب سیار ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۲.۶۰۰.۰۰۰ ۳.۶۰۰.۰۰۰ ۴.۶۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰
۲۱ شاسی بلند نصب در مرکز خدمات ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰
۲۱ شاسی بلند نصب سیار ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۲.۶۰۰.۰۰۰ ۳.۶۰۰.۰۰۰ ۴.۶۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰
۲۲ سواری نصب در مرکز خدمات ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰
۲۲ سوار نصب سیار ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۲.۶۰۰.۰۰۰ ۳.۶۰۰.۰۰۰ ۴.۶۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰
۲۲ شاسی بلند نصب در مرکز خدمات ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰
۲۲ شاسی بلند نصب سیار ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۲.۶۰۰.۰۰۰ ۳.۶۰۰.۰۰۰ ۴.۶۰۰.۰۰۰ ۳۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰

No Comments Yet.

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Open chat